موسسه تحصیلات عالی میهن

مؤسسه تحصیلات عالی میهن با رشته های متعدد آموزشی به سویه لیسانس و بالاتر از آن که اعتبار آن در سطح ملی و بین المللی مورد شناسایی قرار دارد مجهز با بهترین تسهیلات و زیر ساخت های آموزشی و تحقیقی  در تربیه کادر های توانمند و  ملی  نقش شایسته ایفا مینماید

خدمات و فعالیت ها

خدمات و فعالیت ها را از اینجا دنبال نماید

12 Sep
Image
کنفرانس محصلین ستوماتولوژی ( طب دندان)

کنفرانس محصلین ستوماتولوژی  ( طب دندان)

12 Sep
Image
جریان ارزیابی متقاضیان شمولیت کادر علمی

جریان ارزیابی متقاضیان شمولیت کادر علمی 

12 Sep
Image
تدویر محفل توضیحی در باره سیستم کریدت تحصیلات عالی

روز 5 شنبه 21سرطان سال روان محفل توضیحی در باره سیستم کریدت

12 Sep
Image
جریان کار عملی محصلان در کلینیک کادری میهن

کلینیک کادری مؤسسه تحصیلات عالی میهن با ورزیده ترین

12 Sep
Image
دور ستاژ محصلان در شفاخانه بین المللی افغان - جرمن

رهبری موسسه تحصیلات عالی میهن به منظور ارئه خدمات به

12 Sep
Image
نهمین دور جشن فراغت

موسسه تحصیلات عالی میهن افتخار دارد که در سال 1397  نهمین دور فراغت