07Aug
Image

تدویر محفل توضیحی در باره سیستم کریدت تحصیلات عالی

روز 5 شنبه 21سرطان سال روان محفل توضیحی در باره سیستم کریدت تحصیلات عالی در تالار کنفرانس مؤسسه تحصیلات عالی میهن دایر گردید.


دراین محفل که ساعت 9 صبح شروع شد، علاوه از رهبری مؤسسه ، روسای پوهنحی ها ، مدیران تدریسی ، آمرین شعبات اکادمیکی و عده از استادان ؛ تعدادی از محصلان به نماینده گی از تمام صنوف پوهنحی های سه گانه اشتراک ورزیده بودند.


دراین محفل سیستم کریدت تحصیلات عالی که اخیرآ بعد از بازنگری و غنی سازی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی تآیید و تصویب گردیده ، مورد تشریح و توضیح قرار گرفت. در محفل پوهاند محمد حسن رشیق سرپرست و معاون علمی مؤسسه بیانیه داده و ضمن بیانیه خود از اهمیت و تطبیق سیستم کریدت برای معیاری ساختن تحصیلات عالی تذکار داده، تعدیلات اخیر در این سیستم را بسیار با ارزش خواند. وی اضافه نمود در تعدیل و اصلاح لایحه سیستم کریدت تصریح گردیده که یک کریدت شامل شانزده ساعت درسی بدون امتحانات بوده و این شانزده ساعت درسی بهر صورت باید مراعات گردد و حتی ساعات ضایع شده بهر دلیل که بوده باید جبران شود تا تطبیق کامل مفردات هر مضمون شامل کریکولم تآمین گردد.


در این سیستم محاسبه کریدت کارهای عملی ، هر دو ساعت و کارهای ستاژ هر سه ساعت معادل به یک ساعت تدریس نظری دانسته می شود.

در اخیر این محفل به سوالات محصلان توسط هیت رهبری مؤسسه پاسخ داده شد.