26May
Image

کتابخانه

طرز العمل استفاده از کتابخانه

ماده اول

 این طرزالعمل به خاطر تنظیم مناسب استفاده از کتب ومنابع کتابخانه ساخته شده است.


ماده دوم

کتابخانه به استثنای ایام تعطیلی عمومی همه روزه ازساعت 8:30 صبح الی 6:30 عصر به روی مراجعین باز می باشد.


ماده سوم

کتابخانه دارای بخش کتب مآخد، بخش کتب قابل توزیع، بخش کتب قابل فروش، بخش منابع offline وبخش منابع online می باشد.


ماده چهارم

بخش قابل فروش شامل کتب، قرطاسیه ومواد درسی مورد ضرورت محصلان است که به قیمت مناسب برای فروش قابل دسترس است. کتب واجناس این بخش قابل توزیع و قبل از خریداری قابل استفاده نیست.


ماده پنجم

الف: بخش قابل توزیع شامل آن دسته از کتب مواد درسی می باشد، که برای استفاده بیرون از کتابخانه قابل توزیع می باشد

ب: کتب بخش قابل توزیع تنها به اشخاص دارنده کارت عضویت کتابخانه قابل توزیع می باشد.

ج: هر شخص دارنده کارت در یک وقت تنها یک جلد کتاب این بخش را جهت استفاده در خارج از کتابخانه دریافت کرده می تواند.

د: مدت استفاده از هر کتاب بخش قابل توزیع برای عضو کتابخانه یک هفته است تا مدت مذکور درصورت ایکه عضو دیگر کتابخانه تقاضای دریافت آنرا نکرده باشد، طبق درخواست برای یک هفته دیگر تمدید شده میتواند.

ه: هرگاه عضو، کتب بخش توزیع را بیشتر از مدت مندرج فقره "د" این ماده نزد خود نگهدارد، دربرابر هرروز تاخیر مبلغ 10 افغانی جریمه می شود.

و: هرگاه عضو، کتب بخش توزیع را مفقود نماید ویا آنرا پاره، خط، خط ویا طور دیگری تخریب نماید، تابع پرداخت اصل قیمت کتاب و50 فیصد اصل قیمت آن جریمه می گردد.


ماده ششم

کتب ومنابع بخش ماخذ، برای اعضا تنهادرداخل کتابخانه قابل استفاده می باشد. توزیع کتب ومنابع این بخش برای استفاده در خارج از کتابخانه به هیچ صورت جواز ندارد. 


ماده هفتم

الف: استفاده از تسهیلات off-line و on-line کتابخانه برای محصلان واستادان خود مؤسسه در برابر ارائه کارت عضویت کتابخانه طبق تقسیم اوقات وسهمیه بندی وقت برای هر استفاده کننده رایگان می باشد. برای جلوگیری از استفاده بی رویه ودسترسی اشخاص غیرمستحق، تسهیلات online، رمز ورودی می داشته باشد که منظماً تجدید می شود.

ب: مسؤل کتابخانه تقسیم اوقات وسهمیه وقت برای استفاده هر نفر را طوری تنظیم می کند که سبب اخلال دروس نگردیده و دسترسی تمامی مراجعین را تآمین نماید.

ج: تخریب وآسیب رساندن به تجهیزات off-line و on-line کتابخانه سبب جریمه متناسب به میزان صدمه وارده می شود. مستفید شونده گان بهر حال مؤظف به استفاده متناسب ومصؤن از تجهیزات می باشند تااز آسیب رساندن به تجهیزات وتسهیلات جلوگیری شود.

د: دسترسی به سایت های مبتذل توسط تسهیلات on-line ممنوع است، آمریت کتابخانه به کمک آمریت تکنالوژی معلوماتی دسترسی به آنهارا بلاک می نماید.


ماده هشتم

الف: کارت عضویت کتابخانه تنها برای محصلان، استادان وکارمندان برحالی مؤسسه توزیع می شود.

ب: شرایط توزیع کارت داشتن معرفی خط پوهنحی مربوطه درباره موقف وبرحال، پرداخت 50 افغانی قیمت وامضای تعهد نامه مبنی بر رعایت مفاد واحکام این طرزالعمل می باشد.

ج: دوره اعتبار کارت عضویت یک سال است و هر بار تمدید آن تابع ارائه معرفی خط پوهنحی مربوطه وپرداخت 50 افغنی قیمت کارت می باشد.

د: کارت عضویت، درصورتکه عضو شرایط فقره این ماده را از دست بدهد، از نزد وی اخذ می شود، درغیر آن مسؤل کتابخانه، خانه مربوط به عدم باقیداری نزد کتابخانه در کارت  عدم مسئولیت عضو را امضا نمی کند.


ماده نهم

الف: کارت عضویت کتابخانه اسم عضو، نمبر کارت، وتاریخ اخذ وانقضاء کارت وی را دربر می گیرد (ضمیمه شماره 1)

ب: نمبر کارت عضویت، شماره ثبت عضویت در کتاب ثبت کتابخانه می باشد، که درآن هرصفحه معلومات درباره یک عضو را دربر می گیرد. معلومات مذکور شامل نمبر کارت، اسم، ولد، وظیفه، ومحل وظیفه عضو می گردد(ضمیمه شماره 2)

ج: هرصفحه کتاب ثبت که یک عضواست، بر علاوه دوره اعتبار و پنج نوبت تمدید دوره اعتبار را نیز احتوا می کند.


ماده دهم

الف: کتب بخش توزیع وکتب ماخذ، هر کدام دارای کارت کتلاک می باشد.

ب: کارت کتلاک شامل نام کتاب و ID کتاب می باشد. کارت کتلاک برعلاوه ستون ها برای درج شماره، اسم عضوه، نمبر کارت، تاریخ اخذ وتاریخ اعاده را احتوا می نماید.

ج: نمبر ID هرکتاب، شماره ثبت آن کتاب در دفتر ثبت کتب کتابخانه می باشد که در آن تمامی معلومات ضروری درباره کتاب منجمله: نام کتاب، مؤلف/مترجم، تاریخ چاپ، دفعه چاپ ناشر، محل چاپ، تعداد صفحات، قیمت کتاب وتاریخ خریداری درج می باشد.(ضمیمه شماره 4) کتب قابل فروش در دفتر ثبت کتب کتابخانه درج نمی شود.

ه: وقتی یک عضو کتابخانه هر کتاب قابل توزیع ویا ماخذ را جهت استفاده، اخذ می کند، در مقابل کارت عضویت خودرا تسلیم میدهد. کتابدار کارت کتلاک کتاب وکارت عضویت را در شلف های مخصوص که به ترتیب الفبا تنظیم گردیده، به ترتیب تاریخ وبا درنظرداشت حرف اول اسم عضو جابجا می نماید. بااعاده شدن کتاب، کارت عضویت به عضو و کتاب یعد از جابجای کارت کتلاک در آن به الماری مربوطه گذاشته می شود.

و: کارت کتلاک با پر شدن ستون ایکه شهرت استفاده کننده وتاریخ اخذ واعاده کتاب توسط استفاده کننده در آن درج است، تجدید می شود وکارت کتلاک های قبلی در آرشیف استفاده از کتب نگهداری می گردد.


ماده یازدهم

الف: بخش منابع off-line، شامل نرم کاپی های کتب ومواد علمی، مسلکی می باشد. این بخش توسط آمریت تکنالوژی معلوماتی به کمک دیپارتمنت ها واستادان آنها در رشته های مربوطه مرتباً غنا بخشیده می شود.

ب-  آمریت کتابخانه به کمک آمریت تکنالوژی معلوماتی وظیفه دارد، پروسه اپلود نمودن کتاب جدید و تنظیم آنها در فولدر ها راه تنظیم نموده و رهنمود استفاده از آنها را ترتیب و به دسترس مراجعین و مستفید شوندگان قرار بدهد.


ماده دوازدهم

الف، بخش Online ، ترتیبات دسترسی به سایت های علمی می باشد.

ب، آمریت کتابخانه به کمک آمریت تکنالوژی معلوماتی وظیفه دارد، فهرست و ادرس سایت های علمی – مسلکی مرتبط به رشته های تحصیلی مؤسسه را که به همکاری استادان دیپارتمنت ها شناسائی می گردد، ترتیب نموده و مرتبا بروز سازی نماید.

ج، آمریت کتابخانه به کمک آمریت تکنالوژی معلوماتی دسترسی آسان مراجعین و مستفید شوندگان کتابخانه به آدرس سایت های علمی – مسلکی را با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب تامین می نمایند.


ماده سیزدهم

هر گاه یک عضو کتابخانه، کارت خود را مفقود نماید، در صورت عدم مسؤلیت وعدم باقیداری کتب و مواد درسی نزد کتابخانه ، در بدل پرداخت قیمت کارت و طی مراحل پیش بینی شده فقره ج ماده هفتم این طرزالعمل برایش کارت جدید توزیع می گردد.


ماده چهاردهم

این طرز العمل که شامل چهارده ماده وچهار ضمیمه می باشد بعد از بررسی و تأیید کمیته تحقیق ونشرات مؤسسه طور امتحان برای یک سمستر به منصه تطبیق قرار داده شده و بعد از آن با جمع بندی و استنتاج از تجارب بدست آمده ، بازنگری گردیده وبصورت نهایی جهت اخذ منطوری طی مراحل می گردد.