12Dec
Image

نهمین دور جشن فراغت

موسسه تحصیلات عالی میهن افتخار دارد که در سال 1397  نهمین دور فراغت محصلان  خود را جشن گرفتند. در این محفل با شکوه رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی و ریاست محترم پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، تعداد از شخصیت های علمی و اکادمیک، نماینده گان  مردم از پارلمان، اولیای محترم محصلان ، رهبری و اساتید موسسه تحصیلات عالی میهن اشتراک داشتند.

در این محفل بر علاوه تفویظ اسناد معتبر فراغت برای فارغان، اساتید شایسته و محصلان ممتاز نیز تقدیر گردیده اند.

در اخیر این محفل به مهمانان ویژه که در راستای شگوفایی تحصیلات عالی قدم برداشته اند لوح تقدیر از جانب رهبری موسسه تحصیلات عالی میهن نیز اعطا گردید.