12Dec
Image

جریان ورکشاپ روش تحقیق

دراین ورکشاپ که ساعت 9 صبح شروع شد، علاوه از رهبری مؤسسه ، روسای پوهنحی ها ، مدیران تدریسی ، آمرین شعبات اکادمیکی و عده از استادان ؛ تعدادی از محصلان به نماینده گی از تمام صنوف پوهنحی های سه گانه اشتراک ورزیده بودند.

 در این ورکشاپ پوهاند محمد حسن رشیق سرپرست و معاون علمی مؤسسه در باره روش تحقیق و ساختن مقالات علمی و آثار علمی صحبت های همه جانبه نمودند.