30Jun
Image

دیدگاه ، ماموریت و ارزشها

دیدگاه یاVision)):

 مؤسسه تحصیلات عالی میهن میخواهد در آینده با داشتن تمام تسهیلات و زیرساخت های پیشرفته آموزشی تحقیقی و عرضه خدمات مؤثر، یکی از با اعتبار ترین و خوش نام ترین پوهنتون های کشور و منطقه باشد.

ماموریت یاMission) ):

 مؤسسه تحصیلات عالی میهن خود را مؤظف میداند تا زمینه تحصیلات عالی با کیفیت و معیاری را در رشته های مختلف تحت شرایط سهل به متقاضیان فراهم ساخته و از این طریق در تربیه کادر های متخصص و ورزیده سهم شایسته ایفا نماید. همچنان در جهت علم آفرینی و عرضه خدمات مسلکی و ترویج علم و تکنالوژی فعالیت مثمر نماید.

ارزشها یا (Values)

      1. کیفیت تحصیلی

      2. خدمت گذاری به جامعه

      3. نوآوری و علم آفرینی

      4. صداقت و پاسخگویی

      5. حساب دهی و شفافیت

      6. احترام به مصالح ملی و منافع عامه