info@maihan.edu.af +93798238373

معرفی موسسه

موسسه تحصیلات عالی میهن در سال 1390 با اخذ جواز از وزارت محترم تحصیلات عالی در رشته های فارمسی، تکنالوژی طبی و ستوماتولوژی به فعالیت آغاز کرد. تعداد محصل موسسه در سال اول فعالیت به 100 نفر می رسید، اما بعدآ ، این تعداد مرتبآ فزونی یافت، طوریکه در سال پنجم به 1200 نفر و در سال 1397 به 1500 نفر بالغ شد. سال 1393 در تاریخ میهن سال مهم می باشد. در این سال اولین دور فارغان موسسه به جامعه تقدیم گردید که تعداد شان به 40 نفر می رسید، با رشد تعداد جدیدالشمولان تعداد فارغ التحصیلان نیز افزایش پیدا کرد، سال 1396 از این نگاه برجستگی دارد. در این سال تعداد فارغ التحصیلان موسسه به 500 نفر بالغ گردید. تعداد مجموعی فارغ التحصیلان تا ختم سال 1401 به بیشتر 1200 نفر می رسد.

در حال حاضر موسسه دارای سه پوهنحی و 8 دیپارتمنت می باشد. هر استاد نظر به رشته تحصیلی و اینکه مسولیت پیشبرد کدام مضامین را به عهده دارد، عضویت یکی از دیپارتمنت ها را دارا است، مسولیت پیشبرد هر مضمون شامل نصاب های تحصیلی نیز مربوط به یکی از دیپارتمنت ها می باشد.

در راس موسسه رئیس قرار دارد که دارای سه معاون می است. معاون علمی پیشبرد امور علمی و تحصیلی، معاون محصلان پیشبرد امور محصلان ومعاون اداری، امور مالی و اداری را به عهده دارد. مهمترین وعالیترین نهاد تصمیم گیری در موسسه شورای علمی آن می باشد که در آن علاوه از رئیس ومعاونان، روسای پوهنحی ها، آمرین بخش های علمی و دو نفر استاد از هر پوهنحی عضو هستند. شورای علمی وظایف وصلاحیت های خود را طبق احکام قانون تحصیلات عالی به پیش می برد. موسسه برعلاوه دارای هشت کمیته دایمی نیز می باشد که عبارت از کیمته نظم ودسیپلین، کمیته کریکولم، کمیته تحقیق و نشرات، کمیته تضمین کیفیت، کمیته امتحانات، کمیته فرهنگی، کمیته آموزش الکترنیک و کمیته تدوین و نظارت از پلان استراتیژیک اند که هرکدام دارای لایحه وظایف واستقامت های کاری مشخص بوده وبه شورای علمی موسسه گزارش ده می باشند. 

در راس پوهنحی ها، رئیس پوهنحی قرار دارد. هر پوهنحی دارای شورای علمی خویش است که تحت نظر رئیس پوهنحی منظمآ جهت تصمیم گیری ها در باره موضوعات مرتبط به پوهنحی، تشکیل جلسه می دهد. اعضای شورای علمی پوهنحی ها علاوه از رئیس آن، شامل آمرین دیپارتمنت ودونفر نماینده از هردیپارتمنت می گردد. وظایف ومسولیت های شورای علمی پوهنحی ها نیز در قانون تحصیلات عالی واضح می باشد. درچوکات هر پوهنحی هشت کمیته فرعی فعالیت دارد  

موسسه در حال حاضر دارای آمریت منابع بشری، آمریت تحقیق و نشرات، آمریت تضمین کیفیت، آمریت تکنالوژی معلوماتی و کتاب خانه، آمریت مالی، آمریت اداری، و آمریت کلینیک تدریسی می باشد. آمریت کلینیک تدریسی تحت نظر رئیس پوهنحی ستوماتولوژی وبقیه آمریت ها تحت نظر معاونین موسسه فعالیت می نمایند. تعداد کارکنان خدماتی شامل صفاکارها، محافظین، تکنیشن برق، باغبان ودریور به 8 نفر می رسد. شمار کارمندان اداری شامل رئیس، معاونان، روسای پوهنحی ها، آمرین واعضای شعبات مرکزی، لبرانت ها، کتابدار، داکتران کلینیک ومدیران تدریسی که بسیاری شان در عین زمان عضوکادر علمی نیز هستند به 27 تن می رسد. موسسه در حال حاضرمجموعآ دارای 37 نفر استاد است، که یک تعداد به قسم دایمی ویک تعداد نیز به قسم مقطعی استخدام شده اند. 

موسسه در حال حاضر در یک ساختمان 6 طبقه ای واقع سرک دوم قلعه نجار های خیرخانه مربوط ناحیه یازدهم شهر کابل موقعیت دارد. این ساختمان مجموعا 44 اتاق را احتوا می کند که شامل 21 اتاق درسی 8 اتاق لابراتوار وکلینیک تدریسی، 15 اتاق دفاتر اداری، تالار کنفرانس وکتابخانه می باشد. ساختمان بر علاوه شامل 12 تشناب، کانتین، ساحه سبز ویک اتاق برای شب باش میباشد. صنوف درسی باLCD ها ، تخته سفید، چوکی ها، میز خطابه، تسهیلات تهویه وتنویر مجهز اند. تجهیزات لابراتوارها وکلینیک تدریسی شامل تمام تجهیزات مورد نیاز جهت پیشبرد تطبیقات محصلان طبق پیش بینی کریکولم های تحصیلی است. کمپوترلب به 40 پایه کمپیوترکه تعدادی از آنها دارای اتصال انترنتی می باشند، مجهز است. کتابخانه دارای بخش عادی والکترونیک می باشد، بخش عادی شامل کتب ماخذ وکتب قابل توزیع وبخش الکترونیک شامل کمپیوتر های Online و Off line می باشد. دفاتر اداری از نگاه قرطاسیه منظمآ اکمال گردیده و دارای تجهیزات دفتری مانند لب تاپ، دیسکتاپ، پرنتر، تیلفون های ارتباطی دفاتر، میز وچوکی کار وکمره های امنیتی می باشد. موسسه دارای دو پایه جنراتور کلان ودستگاه UPS است که نیازمندی موسسه به برق حین پرچاوی های نوبتی را تامین می نماید. موسسه برعلاوه دارای دیتابیس، ویبسایت، ویب لاگ وفیسبوک می باشد. دیتابیس موسسه معلومات درباره سوابق تحصیلی محصلان، امور مالی وجمع آوری عواید وسایر داده هارا احتوا می کند. به همین ترتیب ویبسایت، ویبلاگ و فیسبوک موسسه معلومات درباره موسسه، اشتهارات، آگاهی ها ومطالب علمی ومسلکی را دربر می گیرد. 

موسسه تحصیلات عالی میهن دارای سه پوهنحی ستوماتولوژی، فارمسی وتکنالوژی طبی است. مدت تحصیل در رشته ستوماتولوژی دوازده سمستر بوده ومحصلان را به سویه DMD فارغ می دهد، اما مدت تحصیل در رشته فارمسی وتکنالوژی طبی هشت سمستر است ومحصلان از آن به سویه BSc فارغ می شوند. 

سیستم درسی درموسسه تحصیلات عالی میهن سیستم کریدت است که هر کریدت معادل 16 ساعت 50 دقیقه ای ویا معادل آن می باشد وهر سمستر 17 الی 21 کریدیت را احتوا می نماید. 

تعداد دیپارتمنت های موسسه در حال حاضر مجموعا به 8 دیپارتمنت می رسد، دیپارتمنت ها حیثیت واحد های ساختمانی ووظیفوی موسسه را داشته وفعالیت های اکادمیک مانند استخدام کادری، تقسیمات مضامین میان اعضای کادر علمی، انکشاف وبازنگری کریکولم ها، تایید مفردات مضامین، ارزیابی فعالیت های اعضای علمی، بررسی تکمیل بودن شرایط ترفیعات علمی اعضای کادری علمی، تایید موضوعات تحقیق وتالیفات وقبولی آثار علمی به نشر از آن شروع می شود. دیپارتمنت در مقابل شورای علمی پوهنحی مربوطه وشورا های علمی پوهنحی ها درمقابل شورای علمی موسسه از فعالیت های شان گزارش ده وپاسخگو می باشند.

خدمات تحصیلی که موسسه ما به محصلان خود فراهم ساخته شامل پیشبرد دروس با استفاده از روش های معاصرتدریس ومواد درسی بروز شده، پیشبرد تطبیقات وکارهای عملی با فراهم ساختن تجهیزات مورد نیاز تحت نظرلبرانت های مسلکی واستادان باتجربه، تامین دسترسی به انترنت جهت دریافت منابع علمی مورد نیاز، تامین دسترسی به کتب ماخذ، کتب درسی وکتب ممد درسی، معرفی استادان مشاور ورهنما جهت کمک به تصمیم گیری ضروری درجریان پیشرفت پروسه تحصیل، تسهیلات جهت تهیه مونوگراف ها وزمینه سازی موثر جهت اجرای دوره های ستاژ می باشد. موسسه بر علاوه درحفظ مصئون سوابق تحصیلی تدابیر ضروری اتخاذ وعملی کرده و پروسه دریافت اسناد فراغت را تسهیل می نماید. خدمات محصلان موسسه علاوتآ شامل مساعدت به اشتغال یابی از طریق ارایه معلومات ورهنمای های مفید ومعرفی به مراجع استخدام کننده می گردد.

شرح فوق توضیح مختصر وضع موجود موسسه می باشد. ما می خواهیم این وضع را به سوی بهبودی های مزید پیشرفت بدهیم واین کار را مطابق یک پلان منظم که فعالیت های لازم در جهت بهبودی در آن شناسایی و مشخص گردیده باشد، انجام بدهیم. پلان حاضر به همین مقصد تدوین شده است، در ساختن پلان از رهنمود های وزارت تحصیلات عالی، بخصوص رهنمود تهیه پلان استراتیژیک برای پوهنتون ها و پلان استراتیژیک ورارت تحصیلات عالی برای 1395 تا 1399 استفاده و بهره جویی شد. پلان در مطابقت با رهنمود متذکره شامل هفت بخش عمده یعنی، مقدمه، دیدگاه، ماموریت، ارزشها و اهداف، تحلیل عوامل محیطی، اولویت های استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، اهداف کوتاه مدت و برنامه عمل، اصلاحات برای تسهیل تطبیق برنامه و راهکار های نظارتی و ارزیابی برنامه میباشد.

پلان استراتیژیک 1398 تا 1402، که دوره تطبیق آن پنج سال را در بر می گیرد، اولین پلان استراتیژیک موسسه میهن است.این پلان تحت نظر کمیته تدوین و نظارت از پلان استراتیژیک با جلب همکاری و تشریک مساعی همه پوهنحی ها، دیپارتمنت ها، آمریت های مرکزی موسسه ساخته شده و در جلسات متعدد مورد بحث قرار داده شد. مشارکت همگانی در تدوین پلان استراتیژیک توقع آنرا تقویه ساخته است که در تطبیق آن نیز همسویی و تعهد مشترک کلیه منسوبین و کارمندان تبارزخوبی یافته واطمینان از تحقق اهداف مطروحه در آن بیشتر گردد.