25Jun
Image

(پروگرام فارمسی (دوساله

انستیتوت عالی علوم صحی میهن برای پروگرام فارمسی دوساله برنامه درسی خود را در چهار سمستر عرضه میدارد که شامل دروس نظری و عملی میباشد


 مدت این پروگرام دوسال بوده که هرسال تحصیلی مشتمل بر دو سمستر میباشد برای فارغان اسناد فراغت بعداز موفقیت در امتحان دولتی اهدا میگردد

واجدین شرایط

مؤسسه تحصیلات عالی میهن محصلین را تحت شرایط ذیل میپذیرد

الف: فراغت از صنف دوازده هم

ب: فارغان خارج از مرز با تصدیق وزارت محترم معارف


فیس قابل پرداخت

داخله (یکبار)                                                  2000 افغانی 

فیس سمستر وار                                               10000 افغانی با 40 فیصد تخفیف