25Jun
Image

قابلگی عالی

انستیتوت عالی علوم صحی میهن برای پروگرام قابلگی  دوساله برنامه درسی خود را در چهار سمستر عرضه میدارد که شامل دروس نظری و عملی میباشد


 مدت این پروگرام دوسال بوده که هرسال تحصیلی مشتمل بر دو سمستر میباشد برای فارغان اسناد فراغت بعداز موفقیت در امتحان دولتی اهدا میگردد


واجدین شرایط

مؤسسه تحصیلات عالی میهن محصلین را تحت شرایط ذیل میپذیرد

الف: فراغت از صنف دوازده هم

ب: فارغان خارج از مرز با تصدیق وزارت محترم معارف


فیس قابل پرداخت


داخله (یکبار)                                                  2000 افغانی 

فیس سمستر وار                                               10000 افغانی با 40 فیصد تخفیف